Všeobecné obchodní podmínky

webového portálu Péče o rodiče.cz (www.peceorodice.cz), dále jen „Webový portál“, provozovaného společností Afisinto s.r.o.; vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101800; IČ 06385672, sídlo Údolní 226/87, 602 00 Brno (dále jen „Provozovatel“):

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při využívání Webového portálu.

 2. Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny uživatele Webového portálu.
 3. Znění všeobecných obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat bez předchozího informování uživatelů. O změně všeobecných obchodních podmínek budou Uživatelé informováni zveřejněním aktuálního znění na Webovém portálu včetně data, od kterého jsou účinná. Nabytím platnosti nových všeobecných obchodních podmínek ztrácí platnost původní všeobecné obchodní podmínky.
 4. Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, platnost ostatních ustanovení není dotknuta.

Článek II.

Výklad pojmů

 1. Uživatel je fyzická osoba registrovaná na Webovém portálu. Rodina je Uživatel, který hledá pomoc pro své blízké. Pečovatel/ka je Uživatel, který nabízí své služby ostatním.
 2. Služby jsou všechny služby poskytované Provozovatelem Uživatelům Webového portálu.
 3. Hodnocení jsou informace o Uživateli, týkající se především předcházejících zkušeností s daným Uživatelem.         

Článek III.

Práva a povinnosti Uživatele

 1. Registrace Uživatele na Webovém portálu je dobrovolná. V době registrace musí mít Uživatel věk minimálně 18 let.
 2. V registračním formuláři Uživatel uvede jméno a příjmení, platnou kontaktní e-mailovou adresu, telefonní číslo, pohlaví a datum narození. Odkaz k autorizaci e-mailové adresy bude Uživateli zaslán po registraci na zadanou e-mailovou adresu. Uživatel je povinen chránit přihlašovací jméno a heslo před zneužitím a neposkytovat je třetím osobám.
 3. Uživatel je oprávněn zveřejnit svoji fotografii nebo svoji podobiznu. Zveřejnění je dobrovolné.
 4. Registrace Uživatele je možná i pomocí účtu na Facebooku nebo Googlu. Tím Uživatel uděluje Provozovateli souhlas se spárováním tohoto účtu s účtem na Webovém portálu a nakládáním s údaji z Uživatelova účtu na Facebooku nebo Googlu, ke kterým udělil Provozovateli oprávnění.
 5. V administraci svého uživatelského účtu může Uživatel zveřejňovat inzeráty – Rodina k nalezení vhodného pečovatele/ky, Pečovatel/ka nabízí péči o seniory Rodinám. Inzeráty nesmí obsahovat zmínky o jiných produktech nebo službách či jiná reklamní sdělení.
 6. Uživatel bere na vědomí, že ve svém Inzerátu smí uvádět údaje považované ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. za osobní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození) pouze na místě k tomu určeném. V opačném případě se Provozovatel vyhrazuje právo tyto údaje z inzerátu odstranit, nebo takovou Inzerci nezveřejnit.
 7. Uživatel plně zodpovídá za obsah Inzerátů (text, fotografie), včetně eventuálního vypořádání nároků autora takového díla či získání souhlasu se zveřejněním osob znázorněných na fotografiích. V případě porušení tohoto ustanovení je Provozovatel oprávněn požadovat po Uživateli případnou náhradu škody.
 8. Uživatel je povinen pravidelně aktualizovat svoje registrační údaje a svoji Inzerci zveřejněnou na Webové portálu a v případě neaktuálnosti ukončit zveřejnění Inzerce.
 9. Uživatel bere na vědomí, že mu ostatní Uživatelé mohou udělovat Hodnocení, která jsou viditelná veřejně. 
 10. Hodnocení musí vycházet z vlastní zkušenosti Uživatele s hodnoceným Uživatelem a musí být objektivní a pravdivá. Není přípustné uvádět v rámci hodnocení jakékoli údaje, které by mohly příslušného Uživatele znevážit (urážlivé, hanobící nebo vulgární tvrzení nebo skutečnosti intimní povahy); takovýto obsah Hodnocení má Provozovatel právo nezveřejnit a nezařadit do celkového Hodnocení hodnoceného Uživatele.

Článek IV.

Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo schvalovat nové Uživatele a Inzeráty a veškeré jejich změny. Současně si Provozovatel vyhrazuje právo kdykoli zrušit či zablokovat uživatelský účet Uživatele a smazat či upravit nevhodný Inzerát či Hodnocení.
 2. Provozovatel ukládá informace nutné k provozu Webového portálu (zprávy odeslané mezi Uživateli).
 3. Provozovatel neručí za ztrátu či poškození dat. Uživatel nemá nárok na náhradu za případné škody způsobené únikem informací z Webového portálu. Provozovatel je oprávněn poskytování služeb Webového portálu kdykoliv přerušit, pozměnit či ukončit.
 4. Provozovatel neručí za správnost a pravost údajů zadávaných na Webovém portálu jednotlivými Uživateli. Provozovatel se zříká veškeré odpovědnosti za tyto údaje a neručí za případné škody způsobené zveřejněním těchto údajů.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou kontrolu údajů vyplněných Uživatelem. V případě trvání pochybnosti o důvěryhodnosti či pravosti daných údajů může Provozovatel Uživatele zablokovat či smazat.
 6. Provozovatel není zodpovědný za obsah zveřejňovaný jednotlivými Uživateli (textová i obrazová část) včetně jejich gramatické správnosti. Za porušení jakýchkoli práv třetích osob zodpovídá výlučně Uživatel. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené zveřejněním na Webovém portálu.
 7. Provozovatel má právo kontrolovat, zda nedochází ke zneužívání předplatného (např. kontaktování inzerentů k účelům nesouvisejícím s domluvou ohledně péče o seniory).
 8. Provozovatel má právo využívat některé údaje zadávané Uživatelem za účelem propagace Webového portálu.

Článek V.

Domluva na péči

 1. Provozovatel není zprostředkovatelem, obchodním zástupcem ani zplnomocněncem Uživatelů a nepobírá od Uživatelů žádnou formu provize za zprostředkování.
 2. Uživatel bere na vědomí, že mu Provozovatel pouze nabízí prostor ke zveřejnění inzerátu z oblasti péče o seniory. Provozovatel v žádném případě nezodpovídá za samotnou péči či jakékoliv následky z ní vyplývající. Domluva na službě je vztahem pouze mezi Rodinami a Pečovateli/kami.
 3. Provozovatel negarantuje Uživatelům nalezení vhodného Pečovatele/ky a nepřebírá žádnou zodpovědnost za kvalitu a úroveň práce Pečovatelů/ek.
 4. Uživatelům se doporučuje před samotným sjednáním práce ověřit totožnost, bezúhonnost a reference druhé strany.
 5. Pečovatel/ka se zavazuje vykonávat zprostředkovanou Službu co nejpečlivěji s ohledem na osoby i majetek, kterých se týká.
 6. Pečovatel/ka se zavazuje vykonávat v rámci své práce pouze činnosti, které s ní bezprostředně souvisí.
 7. Uživatelé musí vyřešit případné spory týkající se poskytnutí služby.

Článek VI.

Cena služeb

 1. Placení za služby v rámci Webového portálu probíhá formou předplatného. Jeho varianty a ceny jsou uvedeny v ceníku na Webovém portálu.
 2. Cenu za objednanou formu předplatného je klient povinen uhradit online prostřednictvím platební brány GoPay, nebo formou bezhotovostního převodu na účet Provozovatele.
 3. Daňový doklad se vystaví automaticky po objednání služby.
 4. V případě, že Uživatel objednanou službu neuhradí do 7 dní, je Provozovatel oprávněn objednávku zrušit a fakturu stornovat.
 5. Služby poskytované předplatitelům se aktivují ihned po online uhrazení ceny vybraného předplatného nebo po potvrzení doručení peněz na účet Provozovatele.

Článek VII.

Vyřízení reklamace

 1. V případě nespokojenosti se službami Webového portálu může Uživatel uplatnit právo na reklamaci zasláním své reklamace elektronicky na e-mailovou adresu info@peceorodice.cz.
 2. Reklamace bude vyřízena do 15 dnů s ohledem na tyto všeobecné obchodní podmínky Webového portálu, o čemž bude Uživatel informován zasláním e-mailu na e-mailovou adresu zadanou při registraci.

Článek VIII.

Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 2. Osobní údaje mohou být zpracovány výlučně pro účely spravování registrace vytvořené na Webovém portálu. Jejich zadáním Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a byly poskytnuty ze svobodné vůle.
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Uživatel kdykoli odvolat, jinak zanikne po uplynutí 3 let od posledního přihlášení do uživatelského účtu.
 4. Registrací na Webovém portálu Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa působení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, IP adresa, údaje poskytnuté účtem Facebooku nebo Google, fotografií nahraných uživatelem. U Pečovatelů/ek navíc i informací o jejich zkušenostech s prací, jazykových a jiných znalostech, profilového textu o jejich osobě.
 5. Osobní údaje Uživatele je Uživatel oprávněn uvádět výlučně na místech k tomu určených. Provozovatel je povinen přijmout přiměřená technická nebo jiná opatření, aby tyto údaje nebyly zveřejněny přímo na Webovém portálu.
 6. Provozovatel informuje Uživatele, že Webový portál využívá soubory Cookies. Používáním Webového portálu s tím Uživatelé souhlasí, pomocí internetového prohlížeče na svém počítači však mohou Cookies zablokovat nebo i vymazávat. Blokování Cookies však může omezit funkčnost Webového portálu.
 7.  Data z profilů Uživatelů mohou být použity k reklamním účelům na internetových stránkách třetích stran.
 8. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s Webovým portálem na elektronickou adresu Uživatele.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Všechny vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy ČR.

V Brně dne 24.09.2017