Samostatně pracující pečovatelka - jak začít pracovat?

Jak začít pracovat jako pečovatelka? Právní úprava v České republice není bohužel k práci samostatně pracujících pečovatelů zrovna vstřícná. Na jedné straně stojí jistě legitimní snaha státu o zajištění určité standardizované kvality pečovatelských služeb a tím ochrana osob, o které je pečováno; na straně druhé je ovšem na zájemce o práci soukromé pečovatelky kladena extrémní administrativní zátěž, nesrovnatelná se zátěží ostatních živnostníků, protože v očích zákona musí splňovat stejné podmínky jako velké pečovatelské agentury nebo třeba firmy provozující domovy pro seniory. Nenechte se ale komplikovaným startem podnikání odradit, protože poptávka po sociálních službách je veliká a skýtá tedy širok možnosti uplatnění.

Obecně je možné jakoukoli práci vykonávat jako:

  • zaměstnanec – všechny povinnosti za Vás hlídá zaměstnavatel, ze mzdy Vám automaticky strhává zálohu na daň z příjmu, zdravotní pojištění (umožňuje čerpat zdravotní péči), sociální pojištění (zahrnuje nemocenské pojištění - zajistí právo na výplatu nemocenské a dávek peněžité pomoci v mateřství, důchodové pojištění - ovlivňuje nárok a výši důchodu, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti).
  • osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) – podnikatel pracuje samostatně, vše si musí hlídat sám, příp. ve spolupráci s účetní firmou, musí odvádět zálohy na daň (informace podá Ministerstvo financí), zdravotní pojištění (informace podají zdravotní pojišťovny) a ze sociálního pojištění pouze pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, účast na nemocenském pojištění je dobrovolná (informace podají okresní správy České správy sociálního zabezpečení).

V oblasti sociálních a pečovatelských služeb je situace o to komplikovanější, že stát tuto oblast výrazně reguluje.

Pomoc seniorům proto můžeme rozdělit na:

  • A. běžnou pomoc v domácnosti – zajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o zahradu a podobně), individuální péče o osoby, obstarávání nákupů, doprovod k lékaři
  • B. pečovatelské služby – pomoc při osobní hygieně, oblékaní, pomoc při udržování čistoty, podpora soběstačnosti jedince; v širším smyslu slova může zahrnovat i pomoc v domácnosti
  • C. domácí zdravotní péče – zdravotní úkony, např. podávání léků, injekcí vč. inzulínu, odběry biologického materiálu, měření krevního tlaku, převaz ran, ošetřování stomií a žilních portů, rehabilitační cvičení

 

A. Běžná pomoc v domácnosti

Tyto práce (úklid, vaření, praní, drobné nákupy, doprovod k lékaři) je možné poskytovat seniorům jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) pouze na základě živnostenského oprávnění. S výhodou lze využít u seniorů, kteří nejsou závislí na péči druhých, tj. nepobírají příspěvek na péči. Více se dozvíte zde.  

B. Pečovatelské služby

Pečovatelské služby (tedy pomoc při osobní hygieně, oblékání, udržování čistoty, denních aktivitách) je dle zákona možno poskytovat pouze třemi způsoby – jako osoba blízká, jako asistent sociální péče nebo jako poskytovatel sociální péče. Respektování těchto zásad je důležité zvláště u osob závislých na péči druhých, tj. pobírajících příspěvek na péči, protože pouze pečovatel splňující tato kritéria může být uveden jako pečující osoba ve formuláři pro účely výplaty příspěvku na péči, který by jinak nebyl vyplacen.

1. Pečovatel je osobou blízkou

Osoba blízká může o seniora pečovat bez splnění jakýchkoli dalších podmínek. Za určitých okolností se doba pečování pečovateli počítá jako odpracovaná do důchodu, je za něj hrazeno zdravotní pojištění a příjem do 144.000 ročně nepodléhá dani, nemá ale právo na nemocenské dávky.

2. Pečovatel není osobou blízkou a pečováním se jinak neživí - asistent sociálních služeb

Jedná se o odborný název, ale vpodstatě jde o situaci, kdy o nemohoucí osobu pečuje třeba soused nebo kamarád (není osobou blízkou a pečovatelstvím se neživí jako podnikatel). Tato osoba musí být starší 18 let, být zdravotně způsobilá a nesmí v oboru podnikat. Asistent sociálních služeb je pojištěn pouze zdravotně, doba se mu započítává jako odpracovaná do důchodu, není ale pojištěn nemocensky. Hranice nedaněných příjmů je 144.000 Kč ročně. Je nutné pozastavit živnost na činnost, která je obdobná péči (jinou činnost ale dělat může – např. pedikúru, manikúru, úklidové práce). Lze využít, pokud hodláte pečovat o jednu či dvě osoby, při více seniorech by činnost již mohla být hodnocena jako podnikání a pečovatel by se dopustil přestupku podle zákona o sociálních službách, kde hrozí vysoké sankce. Více se dozvíte zde.

3. Pečovatel se pečováním živí – musí být registrován jako poskytovatel sociálních služeb

Sem spadají všechny samostatně pracující osoby (OSVČ) nebo firmy, které se poskytováním pečovatelských služeb živí. Poskytovatelé sociálních služeb musí být registrováni u krajského úřadu a podléhají kontrole MPSV (inspekci sociálních služeb). Výdělek je navíc limitovaný maximálními sazbami, které určuje vyhláška č. 505/2006 Sb. Více o této variantě najdete zde.

C. Domácí zdravotní péče

Jedná se o zdravotní úkony (např. podávání léků, injekcí vč. inzulínu, odběry biologického materiálu, měření krevního tlaku, převaz ran, ošetřování stomií a žilních portů, rehabilitační cvičení) poskytované v domácím prostředí zdravotními sestrami. Domácí zdravotní péče je poskytovaná klientům na doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře nebo nemocnice a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Pečovatelka - jak začít pracovat?